SchuurpapierXL | Gratis verzending vanaf €50 | Snel geleverd met PostNL
0

Bijlard Dispersielijm 12C emmer 25kg

Normale prijs: €174,50 Onze prijs: €129,13(excl. BTW)
+

SKU : 12229
Categories : PVC/ABS Folielijm


Bijlard Dispersielijm 12C is een lijm op basis van kunstharsdispersie voor het verlijmen van zacht PVC, hard polystyreen- en polyester folie op poreuze materialen zoals karton, textiel, hout, board, spaanplaat, steen, beton en stucwerk.
• Droogt wit op
• Oplosmiddelvrij

Product veiligheidsinformatie:
Open DOWNLOADS voor de volledige Handleiding en SDS veiligheidsbladen

GHS02  GHS 05      GHS08

          GHS02                  GHS05                 GHS08

Signaalwoord: Gevaar
Gevarenaanduiding:
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H360Df Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.1/15

Veiligheidsaanbeveling:
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P242 Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
P243 Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P264 Na het werken met dit product verontreinigde huid grondig wassen.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Bevat 1-ethyl pyrrolidin - 2 one, 2-DIMETHYLAMINOETHANOL

Aanvullende veiligheidsaanbevelingen:
P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P405 Achter slot bewaren.
P501 Inhoud/ verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.
2.3. Andere gevaren
Dit product bevat geen stoffen die als PBT of zPzB zijn ingedeeld.

Specificaties

1

Gerelateerde producten

€9,82(excl. BTW) per stuk bij aankoop van minimaal 6

Bijlard Laklijm V3

Rein Techniek Nederland V.O.F. / Schuurpapier XL

Winkel en afhaalmagazijn
HM Coatings / Schildershopxl.nl"/ SchuurpapierXL.nl
Aalsmeerderweg 249B
1432 CM Aalsmeer
T: +31 297 521 676
E: info@hmcoatings.nl

Administratie
Barteldsgaarde 4
3436 RL Nieuwegein
Nederland

M: +316 29 093 085
E: info@reintechniek.nl
E: info@schuurpapierxl.nl

Veilig Online winkelen
Webshop Trustmark

Betaalmethodes

 Visa Betaling  Mastercard Betaling  iDEAL 

mistercash   Sofort Banking 

Wij versturen met

postnl

 

Inschrijven nieuwsbrief