SchuurpapierXL | Gratis verzending vanaf €50 | Snel geleverd met PostNL
0

Bijlard Mix Bond 3.4 2K lijmpatroon 50ml

Normale prijs: €22,15 Onze prijs: €16,61(excl. BTW)
+

SKU : 103504
Categories : MMA Snellijm


Bijlard Mix-Bond 3.4 is een professionele super snelle en extreem sterke 2-componentenlijm op basis van Methylmethacrylaatlijm. Door het gepatenteerde mix-systeem ontstaat een unieke lijm voor de meest veeleisende toepassingen.
• Universeel.
• Eindsterkte tot 300 kg/cm2.
• Weer- en zeewaterbestendig.
•Oplosmiddelvrij.
•Spleetvullend tot 3 mm.
•Chemicaliën bestendig.

Product veiligheidsinformatie:
Open DOWNLOADS voor de volledige Handleiding en SDS veiligheidsbladen

GHS02 GHS 05        GHS07       
              GHS02                         GHS05                               GHS07        

Signaalwoord:          Gevaar
Gevarenpictogrammen:
GHS02: Vlam     GHS05: Corrosie      GHS07: Uitroepteken

Etiketteringselementen:
Gevarenaanduidingen:
H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P261: Inademing van damp vermijden.
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P280: handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Huid met water afspoelen .
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

Specificaties

1

Gerelateerde producten

€21,42(excl. BTW)

Bijlard Mix Bond, plastic gun

€0,67(excl. BTW)

Bijlard Mix Bond, mixertips

Rein Techniek Nederland V.O.F. / Schuurpapier XL

Winkel en afhaalmagazijn
HM Coatings / Schildershopxl.nl
Aalsmeerderweg 249B
1432 CM Aalsmeer
T: +31 297 521 676
E: info@hmcoatings.nl

Administratie
Barteldsgaarde 4
3436 RL Nieuwegein
Nederland

T:  +31 30 60 40 818
M: +316 29 093 085
E: info@reintechniek.nl
E: info@schuurpapierxl.nl

Veilig Online winkelen
Webshop Trustmark

Betaalmethodes

 Visa Betaling  Mastercard Betaling  iDEAL 

mistercash   Sofort Banking 

Wij versturen met

postnl

 

Inschrijven nieuwsbrief