SchuurpapierXL | Gratis verzending vanaf €50 | Snel geleverd met PostNL
0

Bijlard Superbond set lijm/activator

Normale prijs: €14,84 Onze prijs: €11,13(excl. BTW)
+

SKU : 100449
Categories : MMA Snellijm


Is een professionele hoogwaardige 2- Componenten superlijm met activator. Verlijmt muurvast in 10 seconden.
Flesje van 50gr. lijm en een spuitbus activator van 200ml.

Product veiligheidsinformatie:
Open DOWNLOADS voor de volledige Handleiding en SDS veiligheidsbladenGHS02  GHS07       
         GHS02                 GHS07        

Signaalwoord:          Waarschuwing / Gevaar

Gevarenaanduiding: 
EUH208 Bevat HYDROCHINON. Kan een allergische reactie veroorzaken.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsaanbeveling P261 Inademing van dampen/ spuitnevel vermijden.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat
deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Aanvullende etiket informatie
EUH202 Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Bevat ETHYL-2-CYAANACRYLAAT

Specificaties

1+1

Gerelateerde producten

Rein Techniek Nederland V.O.F. / Schuurpapier XL

Winkel en afhaalmagazijn
HM Coatings / Schildershopxl.nl
Aalsmeerderweg 249B
1432 CM Aalsmeer
T: +31 297 521 676
E: info@hmcoatings.nl

Administratie
Barteldsgaarde 4
3436 RL Nieuwegein
Nederland

T:  +31 30 60 40 818
M: +316 29 093 085
E: info@reintechniek.nl
E: info@schuurpapierxl.nl

Veilig Online winkelen
Webshop Trustmark

Betaalmethodes

 Visa Betaling  Mastercard Betaling  iDEAL 

mistercash   Sofort Banking 

Wij versturen met

postnl

 

Inschrijven nieuwsbrief